top of page

תוכנית מנהיגות מקומית - בית שאן

תכנית מנהיגות מקומית במטרה להכשיר ולייצר רשת רב מגזרית של מובילי שינוי, הפועלת לחיזוק החוסן הכלכלי-חברתי המקומי. 
התוכנית תפעל לקדם:

  • חיזוק יכולתה של העיר לעמוד בפני אתגריה ולהצמיח מתוכה מנהיגות מחוללת שינוי.

  • הגברת אמון בין הגורמים השונים הפועלים בעיר וחיזוק שיתופי הפעולה.

  • פיתוח אישי של מובילי שינוי עירוניים תוך חיזוק יכולות הובלה והשפעה שלהם.

תכני המפגשים פתוחים למשתתפי התוכנית ולבוגרי התוכנית בלבד.

אירוע השקה

אירוע חגיגי להשקת מחזור 2 של תכנית המנהיגות המקומית

1

היכרות עם המפה המקומית

במפגש נעסוק בהיכרות מעמיקה יותר בנכסים והמאפיינים של העיר.
נפגוש נציגים של העירייה ושל ארגונים הפועלים בעיר, נעסוק בהסתכלות על נכסי העיר ונדון באפשרויות השונות למינוף אותם נכסים להזדמנויות.

2

חגיגות 75 לישראל עם פדרציית קליבלנד

כל ישראל ערבים זה לזה!
קהילות קליבלנד, סנט פטרסבורג, עמק המעיינות ובית שאן נרגשות לחגוג יחד 75 שנים למדינת ישראל

3

סמינר קהילות ושייכות בבית שמש

העיר בית שמש נמצאת בשני העשורים האחרונים בצמיחה מואצת שהביאה לשינויים מרובים במבנה הקהילתי.
אחד השינויים שנוצרו הוא התפתחותם של תתי קהילות מגוונות, שמנהלות אורח חיים שונה מהותית מקהילות אחרות בעיר, ולעיתים גם בנפרדות מקהילות אחרות בעיר.
בסמינר בבית שמש נעסוק באופן בו קהילות שונות מתפתחות תחת אותו אקלים רשותי, נראה אופנים שונים של קהילתיות ונתעמק במושגי בסיס של קהילה ומוביליות חברתית.

4

יחסים ושותפויות

המפגש יעסוק במאפיינים של יחסים ושותפויות.
נתעמק בתפיסת יחסים ושותפויות וברכיבים המעצבים אותם. נעסוק בהיכרות עם ארגונים שותפים ובמיפוי שותפים, יחד עם התעמקות בלמידת המרחב המקומי.

5

סמינר סיפור מקומי בירוחם

הסמינר יעסוק בנושא של נרטיב מקומי וקהילתי.
ירוחם היא עיר צומחת אשר חוה בשנים האחרונות התעצבות מחודשת של הסיפור המקומי.
בסמינר נעסוק בסיפורה של מסורתיות בעיר קטנה, נלמד מושגים בהכנסת אורחים ובעיצוב שיתופי של נרטיב מקומי.

6

שלטון מקומי

השלטון המקומי מורכב מרשויות מקומיות והן גוף העוסק בניהול העניינים המקומיים של יישוב או קבוצת יישובים.
הנחת היסוד היא שחיזוק מעמדו של השלטון המקומי הוא מטרה חשובה משתי סיבות: מהזווית הערכית־דמוקרטית חיזוק השלטון המקומי יכול לתרום לחיזוק התרבות הפוליטית הדמוקרטית ולשיפור הדמוקרטיה הישראלית בהיבטים של ייצוג, היענות, שקיפות והשתתפות;
מהזווית השירותית, חיזוק השלטון המקומי יכול להביא לשיפור באיכות השירותים המוענקים לתושבים, לחיזוק השירות הציבורי ולפיתוח הכלכלה בישראל.
יום למידה זה יעסוק באתגרי השלטון המקומי, יחסיו עם גופים במרחב ונקודות מעורבות של תושבים.

7

סמינר קרית שמונה אזוריות

דרך היסטוריה בטחונית, כלכלית וחברתית מאתגרת, קריית שמונה נמצאת היום בעיצומו של תהליך צמיחה שכולל עבודה הדדית מרובה עם המועצות סביבה. החל מפיתוח כלכלי, הנגשת משאבי טבע, ועד בניית שכונות חדשות, באזור קריית שמונה מתקיימת אזוריות ששואפת לייצר תמונה רחבה יותר מגבולות העיר בלבד.

8

שיחות אישיות

תקציר

9

הכנה אישית למשלחת לקליבלנד

תקציר

10

הסיפור שלנו

תקציר

11

הכנה קבוצתית למשלחת לקליבלנד

תקציר

12

יציאת המשלחת לקליבלנד

תקציר

13

סיכום המשלחת

תקציר

14

הכנה לאירוח סמינר מקומי

תקציר

15

אירוח סמינר מקומי

תקציר

16

אירוע סיום ופרידה

תקציר

17

bottom of page